Hi3516DV100 + 4G

* 尺寸:55*65mm

* RAM:4Gb DDR3

* ROM:128Mb Nor Flash

Hi3516DV100 + 4G版說明書    下載

Hi3516DV100 + 紅外/可見光

* 尺寸:70*40mm

* RAM:4Gb DDR3

* ROM:128Mb Nor Flash

Hi3516DV100 + 紅外/可見光板說明書    下載